TITULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTICULO 1.-

O ámbito da Normativa Disciplinaria da Federación Galega de Fútbol Sala, esténdese a todas a incidencias ocorridas como consecuencia dos partidos e competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de Fútbol Sala, así como ás condutas contrarias á disciplina, ao bo orde deportivo e ás normas e regulamentos que regúlano. Calquera comportamento antideportivo, ou fóra de toda norma ética, antes, durante ou despois de cada acontecemento deportivo, dentro ou fóra das instalacións onde celébrese este, será motivo suficiente para apertura de expediente disciplinario e, se é o caso, de sanción.

As accións que regulamentariamente procedan para formular peticións ou reclamacións perante órganos de xestión deportiva non disciplinarios prescriben aos seis meses de haberse producido, agás os de contido económico, en que o termo será dun ano, a partir do dereito á súa percepción. Soamente interromperase a prescrición mediante o oportuno exercicio das accións pertinentes.

ARTICULO 2.-

Este regulamento deberá ser cumprido, con carácter xeral en todas as competicións organizadas pola Federación Galega de Fútbol Sala, tanto polas persoas físicas como as xurídicas que de forma directa ou indirecta estean vinculadas á súa organización ou competicións, (Clubs deportivos, dirixentes, organizadores, árbitros, adestradores, xogadores e demais compoñentes dos equipos participantes).

ARTICULO 3.-

A potestade disciplinaria será exercida polo Xuíz Único de Competición e Disciplina en primeira instancias e polo Comité de Apelación en segunda instancia.

As resolucións do Comité de Apelación serán susceptibles de recurso diante do Comité Galego de Xustiza Deportiva.

ARTICULO 4.-

Todas as cuestións relativas á constitución, inscrición, modificación, extinción, organización e funcionamento das entidades deportivas que participen nas actividades organizadas pola Federación Galega de Fútbol Sala, rexeranse pola Lei 10/90 do Deporte, así como pola Lei Galega do Deporte, e polos acordos das Asembleas Xerais e demais órganos de goberno.

TITULO II

CLUBS

CAPITULO I

NORMAS XERAIS

ARTICULO 5.-

Os clubs son asociacións privadas sen ánimo de lucro, cuxo obxectivo principal é o fomento e practícaa do fútbol sala.

Son dereitos dos clubs:

 1. a) Tomar parte nas competicións oficiais, así como xogar partidos amigables con outros clubs ou equipos estranxeiros, sempre que cumpran os requisitos regulamentarios.
 2. b) Participar na organización, dirección e administración dos órganos deportivos nos que estean encuadrados.
 3. c) Acudir ao órgano competente para instar o cumprimento dos compromisos ou obrigas regulamentarios ou contractuais derivados das súas relacións deportivas.
 4. d) Elevar, perante aqueles órganos, as consultas, reclamacións ou peticións que conveñan aos seus dereitos ou ao seu interese, e interpoñer os recursos que regulamentariamente procedan.
 5. e) Exercer o réxime disciplinario sobre os seus afiliados.

ARTICULO 6.-

Son obrigas dos clubs:

 1. a) Someterse ás normas e disposicións deportivas polas que se rijan as competicións en que participen, así como as contidas nos seus propios Estatutos.
 2. b) Acatar a autoridade dos órganos deportivos de quen dependan e cumprir os seus acordos.
 3. c) Cumprir as sancións que, se é o caso, lle sexan impostas polos órganos de garantías normativas competentes, facendo efectivas as de carácter pecuniario.
 4. d) Satisfacer as cotas e depósitos que procedan.
 5. e) Participar nas competicións nos termos previstos para as mesmas.
 6. f) Poñer a disposición dos órganos da Federación Galega de Fútbol Sala, as súas instalacións, nos casos regulamentarios previstos.
 7. g) Poñer os seus xogadores, técnicos e auxiliares a disposición da Federación Galega de Fútbol Sala, cando sexan incluídos en seleccións deste órgano, sexa cal sexa a idade ou categoría para intervir en concentracións, encontros oficiais ou amigables e xornadas de preparación.

CAPITULO II

DENOMINACION

ARTICULO 7.-

Os clubs poden variar a súa denominación social oficial cos requisitos que as súas normas internas sinalen, pero esta variación non terá efectos mentres non se comunique fidedignamente á entidade organizadora anexando ara iso a certificación expedida polo Rexistro de Entidades Deportivas correspondente. Tamén poderán cambiar a súa denominación a efectos deportivos ou publicitarios, comunicándoo fidedignamente.

CAPITULO III

FUSION E CESION DE DEREITOS

ARTICULO 8.-

Non admitirase a cesión de dereitos deportivos, nin calquera actuación dos clubs que poida asimilarse á mesma, incluído o troco de domicilio ou de Presidente ou Xunta Directiva, sendo requisito imprescindible en tales casos a previa fusión dos clubs interesados e a súa inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas correspondente.

ARTICULO 9.-

Un club pode fusionarse con outro, sempre que así acórdeno ambos e apróbeno as súas respectivas Asembleas Xerais convocadas con carácter extraordinario a este único efecto. En todo caso, o club resultante asumirá todos os dereitos e obrigas que tivesen os clubs fusionádevos e deberán cumprirse os seguintes requisitos:

 1. a) Os clubs que se fusionasen non poderán volver a fusionarse novamente ata que non transcorrese un prazo de dois anos a partir da anterior fusión.
 2. b) Só poderán fusionarse clubs pertencentes á mesma Comunidade Autónoma e cuxos domicilios sociais sexan da mesma provincia.
 3. c) A fusión surtirá efectos deportivos na tempada seguinte a aquela en que se produza e se comunique fidedignamente ao órgano de xestión de que depende directamente.
 4. d) Será requisito indispensable aboar a cota por dereito de fusión que para cada tempada deportiva establecese a Asemblea Xeral Ordinaria da entidade organizadora da competición en que se inscriba o club resultante.

CAPITULO IV

FILIALIDAD

ARTICULO 10.-

Se entende por equipos dependentes dun club os que conforman a súa estructura estando adscritos a divisións ou categorías distintas e inferiores.

Os clubs poden establecer entre si convenios de filialidad sempre que pertenzan á mesma Comunidade Autónoma, que a patrocinador milite en categoría superior á do patrocinado, e que este obteña expresa autorización da Asemblea Xeral, extremo este último que deberá notificarse fidedignamente.

ARTICULO 11.-

A relación de filialidad só poderá convenirse ao termo da tempada e antes das corenta e oito horas anteriores ao comezo do campionato no que participe o patrocinador, debendo formalizarse por escrito firmado polos Presidentes e Secretarios dos clubs afectados, documento que deberá trasladarse á entidade organizadora das competicións en que ambos clubs compitan.

ARTICULO 12.-

A situación de filialidad terá a duración que se estableza no convenio e se entenderá tacitamente prorrogada se ao seu vencemento non houbese denuncia do mesmo por algún dos clubs.

O vínculo de filialidad nunca poderá resolverse durante o desenvolvemento da tempada deportiva, senón ao termo da mesma.

ARTICULO 13.-

O goberno, a dirección e a xestión económica e deportiva do club filial poderá ser independente da da patrocinador. A exclusión, renuncia ou desaparición do club patrocinador non repercutirá sobre o filial.

ARTICULO 14.-

Os clubs filiais non terá a mesma denominación que a da patrocinador, e este só poderá dispoñer dun daqueles en cada unha das divisións inferiores, agás tratándose das categorías xuvenil e base onde non existirá límite.

ARTICULO 15.-

Ningún club filial poderá ser patrocinador doutros clubs.

ARTICULO 16.-

1) A situación competicional dos equipos interdependientes xa sexan filiais ou non, quedará sempre subordinada á do seu patrocinador, de tal sorte que o descenso desta á categoría do filial aturará o descenso deste último á inmediata inferior.

2) Tampouco poderá integrarse ao filial na categoría do patrocinador aínda que obtivese o ascenso á mesma, en cuxo caso tal dereito corresponderá ao equipo clasificado inmediatamente a este.

3) Tratándose de competicións nas que interveña conxuntamente equipos das divisións en que estean integrados patrocinador e filial, poderán participar ambos, se ben evitarase que compitan entre si, ata onde sexa posible.

ARTICULO 17.-

1) Nas competicións por puntos os clubs patrocinadores poderán aliñar xogadores inscritos nas súas filiais, previa autorización da entidade organizadora da competición, podendo estes xogadores volver a intervir no filial durante o trascurso da mesma tempada.

2) Idéntico dereito correspóndelles tratándose de competicións por eliminatorias, sempre que non actuen antes co club filial no mesmo torneo.

3) Para poder aliñar a estes xogadores, o club deberá presentar na entidade organizadora, antes da súa participación, a acreditación do vínculo de filialidad, a relación das xogadores pertencentes a devandito equipo e, se é o caso, os cambios de xogadores que fosen producíndose.

4) Os equipos filiais e os que pertenzan a un club que tamén teña equipos en categoría superior que, en ambos casos participen en categorías inferiores, non poderán ter con licenza en vigor máis de tres xogadores que tivesen cumpridos vinte e tres anos de idade na data de comezo da tempada deportiva de que se trate.

ARTICULO 18.-

A relación de filialidad non poderá servir de instrumento para eludir disposicións regulamentarias, nin para calquera finalidade distinta da específica e propia daquela situación.

Todo eventual pacto desta natureza considerarase como unha interpretación en

fraude ás disposicións reguladoras da filialidad, e polo tanto, nulo.

ARTICULO 19.-

Se os clubs patrocinador e filial utilizan a mesma cancha de xogo, poderase autorizar a adiantar ou atrasar en vintecatro horas os partidos en que interveña o segundo de ambos, agás que se trate das dúas últimas xornadas de competición.

CAPITULO V

PUBLICIDADE

ARTICULO 20.-

Os clubs, sempre que concorra o requisito de que así apróbeo a Asemblea Xeral, están autorizados a que as súas xogadores utilicen publicidade nas súas pezas deportivas cando actuen en calquera clase de partidos.

ARTICULO 21.-

A publicidade non poderá facer referencia a ideas políticas ou relixiosas, nin ser contraria á Lei, á moral, aos bos costumes ou á orde pública. Tampouco poderá anunciar bebidas alcohólicas ou tabaco e, en ningún caso, alterará as cores ou emblemas propios do club.

Non considerarase publicidade a exhibición do emblema, símbolo ou lenda da marca comercial propia do fabricante da peza de roupa deportiva, desde que as súas dimensións non excedan no seu conxunto, dunha superficie de quince centímetros cadrados.

Os distintivos ou emblemas do club que figuren nas camisetas das xogadores, non poderán conter outra lenda que a denominación daquel.

TITULO III

DAS XOGADORES

CAPITULO I

NORMAS XERAIS

ARTICULO 22.-

Son xogadores afeccionados os que practican o fútbol sala por simple afán deportivo, non percibindo a cambio contraprestación algunha, sen prexuízo do seu dereito a ser resarcidos dos gastos que eventualmente poidan efectuar en viaxes, estancias ou outros derivados da súa participación en partidos ou adestramentos, das cantidades deixadas de percibir por devandita causa ou na súa ocupación habitual, e dos gastos por razón de estudos.

ARTICULO 23.-

A xogador, ao subscribir licenza ou convenio por un club, obrígase a participar en todos os partidos e adestramentos, sempre que uns e outros sexan compatibles cos horarios da súa ocupación habitual.

Non poderase esixir a un xogador que preste no club servizos ou actividades que non se deriven exclusivamente da súa condición como tal.

CAPITULO II

INSCRICIÓN DE XOGADORES

ARTICULO 24.-

As xogadores participantes formalizarán a súa inscrición, de acordo á súa idade e condición, nas competicións oficiais que se organicen conforme ás seguintes categorías:

MASCULINA:

SENIOR: De 18 anos en adiante

VETERANOS: De 30 anos en adiante.

DE BASE (*):

XUVENIL: De 16 e 17 anos.

CADETE: De 14 e 15 anos

INFANTIL: De 12 e 13 anos.

ALEVIN: De 10 e 11 anos

BENJAMÍN: De 8 e 9 anos

PREBENJAMIN: De 6 e 7 anos

FEMININA:

SENIOR: Sen limitación clara pero sempre a partir de 15 anos.

CADETE: De 14 e 15 anos

INFANTIL: De 12 e 13 anos

(*) Se sobreentende en todos os casos, anos naturais cumpridos ao comezo da competición que se trate.

ARTICULO 25.-

As xogadores non poden posuír simultaneamente ningunha outra clase de licenza propia da actividade do fútbol sala.

Exceptúase o caso de que actuen como adestradores de equipos dependentes do club polo que estean inscriptos, en cuxo suposto poderán simultanear ambas licencias sempre, desde logo, que posúan a pertinente titulación.

ARTICULO 26.-

As xogadores teñen dereito ás prestacións da Mutualidade de Previsión Social, sempre que estean ao corrente dos seus pagamentos.

ARTICULO 27.-

Se entende por inscrición dunha xogador a súa adscrición a un club mediante a formalización dun compromiso que establece de mutuo acordo tal relación e vinculación.

A licenza de xogador de fútbol sala é o documento expedido pola Federación correspondente, que permítelle a práctica de tal modalidade como federado, e a súa aliñación en partidos e competicións oficiais.

As licencias formalizaranse no modelo oficial debidamente numerado, que formará un só corpo no que constará a solicitude e a licenza

Os clubs aboarán á Federación ao comezo de cada tempada e á presentación da licenza a cantidade que se estableza en concepto de dereitos polas mesmas tanto se son de nova inscrición como nas renovacións.

ARTICULO 28.-

Serán requisitos necesarios para a inscrición dunha xogador:

 1. a) Que firme a licenza ao efecto expedida mediante os formularios correspondentes e dentro das normas e prazos regulamentarios.
 2. b) Que teña a idade requirida polas disposicións vixentes ao respecto
 3. c) Que posúa a carta de baixa do club de procedencia, ou que houbese trascurrido dúas tempadas deportivas a partir da súa última filiación, ou a partir do remate do prazo de duración do último convenio subscrito co club de procedencia que fose comunicado inicialmente á entidade organizadora.
 4. d) No caso de que houbese estado inscrito con outro club durante a mesma tempada deportiva poderá obter licenza e aliñarse con outro club distinto ao de orixe aínda no caso de que os dous clubs estivesen adscritos á mesma división e grupo, quedando excluídos desta posibilidade as xogadores que non haxan subscrito licenza 48 horas antes do comezo da segunda volta, limitándose tal troco a unha soa vez, sexa cal for o tempo que actuaron.

Que cumpra cales queira outros requisitos que con carácter especial establezan os órganos de xestión, os regulamentos ou as normas de competición.

Para os efectos de inscrición e aliñación de xogadores a categoría de cada club virá determinada pola máxima na que tivese dereito de participación calquera dos seus equipos ao comezo da tempada deportiva.

Non tramitarase ningunha licenza de xogador que non presente o D.N.I. ou o Pasaporte individual correspondente, no intre de solicitar a inscrición do xogador.

As xogadores da categoría de base que non estivesen provistos de D.N.I. ou Pasaporte individual, se facilitaralles unha licenza provisional por 60 dias naturais seguintes á solicitude, en cuxo termo haberán de aportar o D.N.I. ou Pasaporte, co fin de que lle sexa concedida a licenza definitiva. Noutro caso a licenza provisional caducará, perdendo todos os dereitos que lle sexan inherentes á mesma.

ARTICULO 29.-

O período de inscrición de xogadores comezará, cada tempada o día 15 de xullo e concluirá o día 16 de maio do ano seguinte.

ARTICULO 30.-

A licenza terá unha duración de dúas tempadas deportivas, agás acordo ou convenio que estableza maior ou menor tempo, que terá, en todo caso, que ser comunicado á Federación no intre de dilixenciar a licenza.

Nas categorías de Base, a duración da licenza será idéntica ao período de duración da súa categoría.

No caso de técnicos, delegados ou auxiliares a duración da licenza será dunha tempada deportiva, agás convenio que estableza maior tempo, o cal terá que ser comunicado á Federación ao momento de dilixenciar a licenza. Igualmente no caso dos técnicos, delegados e auxiliares, será necesario entregar xunto á licenza deportiva o oportuno contrato de relación entre ambas partes.

ARTICULO 31.-

Os clubs ostentan o dereito a inscribir nas competicións oficiais ás xogadores que haxan subscrito licenza con eles. Este dereito poderase exercitar, respecto de xogadores que finalicen na categoría xuvenil, durante a tempada deportiva seguinte a aquela que figura como a última na licenza subscrita pola xogador, en cuxo caso non será obrigatorio que firme a nova licenza, figurando na mesma “procede de xuvenís”. Para a formalización da licenza será necesario a subscrición dos dereitos económicos que correspondan para cada tempada deportiva, e a súa presentación nos prazos establecidos para a renovación de licencias.

Serán plenamente válidos e terán preferencia sobre a licenza, os pactos ou convenios expresos entre club e xogador sobre a duración do vínculo deportivo, desde que comunicásense fidedignamente á entidade organizadora no prazo de dez días desde que se outorgase. A existencia destes pactos non eximirá da obriga de subscribir a correspondente licenza, a cal terá todos os seus efectos agás os relativos ao prazo de duración do vínculo deportivo.

ARTICULO 32.-

A negativa dunha xogador a respectar os prazos de duración da licenza e dereitos de inscrición ou de convenio, ou a participar en encontros oficiais, non comportará a perdida do dereito do club a inscribirlo nas seguintes tempadas en que ostente os dereitos sobre el.

Neste suposto, se o club notificase esta situación de rebeldía á entidade organizadora, esta determinará se a xogador é ou non computable no número máximo ou mínimo de xogadores de equipo.

ARTICULO 33.-

Non serán válidas as solicitudes de licenza incompletas, defectuosas ou enmendadas, ou que adoezan de calquera outro vicio, nin tampouco aquelas fotografías que ofrezan dúbidas sobre a identidade do interesado.

Cando devólvanse as que conteñan esta clase de deficiencias farase expresa mención das mesmas, co obxecto de que o club formalice unha nova subsanando os defectos advertidos.

ARTICULO 34.-

Corresponde aos clubs a plena responsabilidade no que fai ás consecuencias que puidesen derivarse de non haberse presentado as demandas de licencias na forma debida.

A validación dunha licenza defectuosa, despois de emendados as súas eventuais vicios, outorga plena validez a aquela, con efectos a partir da expedición da orixinaria.

A falta de veracidade dos datos que deben consignarse nas solicitudes de licenza, serán sancionados na forma que determine o regulamento disciplinario

CAPITULO III

DEREITOS DE OPCION E FORMACIÓN

ARTICULO 35.-

Cando un club queira subscribir licenza cunha xogador procedente doutro club que xa cumprise a idade de vinte e tres anos e que non dispoña da carta de baixa, poderá efectuar unha vez finalizada a tempada oficial, documento de oferta pola xogador en concreto, que deberá ser depositado na entidade expedidora das licencias (Federación Galega de Fútbol Sala).

A oferta deberá ser presentada debidamente subscrita polo xogador e polo club ofertante entre o 1 e o 31 de xullo de cada ano, e só poderase presentar unha oferta por xogador e tempada.

O documento de oferta recollerá detalladamente todos os aspectos esenciais do acordo, especialmente a súa duración, así como todos aqueles que poidan ser obxecto de valoración económica e que supoñan ingresos para a xogador ou asunción dos seus gastos polo club.

ARTICULO 36.-

Unha vez presentado o documento de oferta, remitirase ao club de orixe ao día seguinte para que, dentro dun prazo improrrogable de dez días contado a partir do seguinte ao da súa notificación, manifesta se desexa exercer o dereito de opción sobre a xogador.

ARTICULO 37.-

O exercicio do dereito de opción obrigará ao club de orixe a satisfacer prestacións iguais ás que figuren no documento de oferta, así como a respectar as demais condicións deste.

ARTICULO 38.-

Se o club de orixe presenta un documento de opción nos termos anteriormente expostos, a xogador continuará vinculado ao club. No prazo de trinta días deberá formalizar nova licenza.

Se o club de orixe renuncia a exercer o dereito de opción ou non efectúao dentro do prazo sinalado, a xogador poderá subscribir licenza polo club ofertante, que deberá ser presentada nun prazo non superior aos vinte días contados a partir da renuncia ou expiración do termo concedido para exercitar o dereito de opción.

ARTICULO 39.-

No suposto do último parágrafo do artigo anterior, o club de orixe terá dereito a unha indemnización por gastos de formación, que deberá ser aboados previamente á formalización da licenza, polo club de destino. Os criterios para determinar a indemnización son os seguintes:

 1. a) O importe da indemnización será o promedio entre o importe dos ingresos económicos percibidos polo xogador durante o último ano no club de orixe e a media anual dos ingresos da oferta económica que reciba do club que pretende os seus servizos. Para o cálculo da indemnización incluiranse todas aquelas partidas ou conceptos que teñan valoración económica, sexa cal sexa a súa forma de pagamento, e sexan ingresos ou asunción de gastos.
 2. b) Sobre baséea calculadora segundo o apartado anterior aplicaranse os seguintes índices correctores:

1) Se a xogador permanecese unha tempada no club de orixe , a indemnización a percibir será do 50% da base.

2) Por cada tempada máis de permanencia no club de orixe, a indemnización a percibir incrementarase nun 25% da base ata un máximo dun 1505 da mesma.

3) A indemnización, en calquera caso, non poderá ser inferior ás cantidades que ao efecto fixe o Pleno Federativo ou Asemblea Xeral da Federación Autonómica correspondente.

ARTICULO 40.-

Un documento de oferta só poderá ser presentado e retirado co consentimento do club ofertante e da xogador.

A parte que non cumpra as condicións de oferta ou non formalice a licenza aboará á outra o importe dos ingresos do primeiro ano da oferta en concepto de indemnización por danos e perdas.

ARTICULO 41.-

Así mesmo un documento de opción tan só poderá ser retirado co consentimento conxunto do club ofertante, do club de orixe e da xogador.

O incumprimento da opción ejercitada comportará a mesma indemnización referida no artigo anterior e deberá aboarse polo club que incúmpraa a quen resulte prexudicado.

ARTICULO 42.-

O procedemento material que deberán utilizar os clubs para exercitar os dereitos descritos nos artigos anteriores será determinado polos órganos de xestión deportiva.

CAPITULO IV

EFECTOS DA INSCRICIÓN

ARTICULO 43.-

As licencias e formularios de inscrición de xogadores perderán a súa validez e non serán admitidos se preséntanse habendo trascurrido máis de trinta días desde que foren subscritos polo xogador.

ARTICULO 44.-

Unha vez suscripta a solicitude de inscrición, o xogador deberá someterse ao recoñecemento médico que proceda, a fin de declaralo apto para a práctica do fútbol sala, o cal deberá ser efectuado anualmente.

A súa negativa a cumprir aquel requisito non lle eximirá en ningún caso das obrigas contraídas como consecuencia daquela solicitude.

Nas licencias deberá quedar reflectida a data de caducidade do recoñecemento médico.

ARTICULO 45.-

Para dilixenciar calquera licenza será requisito imprescindible presentar orixinais da solicitude e dos documentos que se acompañen, ou fotocopia legitimada ou cotexada destes que acrediten as diferentes circunstancias referidas en devandita licenza. O documento acreditativo da identidade do interesado presentarase mediante fotocópiaa do D. N. I. Ou Pasaporte individual e o orixinal para a súa compulsa.

O órgano de xestión competente despachará as licencias cuxa documentación axústese ás normas regulamentarias e rexeitará todas as solicitudes incompletas, defectuosas, ou enmendadas, así como aquelas que ofrezan dúbidas sobre a identidade do interesado.

Ningunha xogador poderá ser aliñado en ningún encontro oficial sen a correspondente licenza ou sen autorización expresa e escrita outorgada a tal fin polo órgano de xestión competente, quedando en caso contrario suxeito ás sancións que ao efecto marcase o Regulamento de Disciplina Deportiva. Se entenderá como presentada en forma, a licenza enviada a través de fax ou correo certificado.

No caso de que o club non presente licenza, permitirase a aliñación da xogador previa presentación do D. N. I., e a conseguinte sinatura da xogador no acta do partido.

ARTICULO 46.-

Corresponde aos clubs a plena responsabilidade no que fai ás consecuencias que puidesen derivarse de non haberse presentado as solicitudes de licenza na forma debida e, polo tanto, o despacho dunha licenza nunca valida a inscrición do xogador se a solicitude adoece de vicio de nulidade. Non obstante, cando estímese a ausencia de mala fe por parte do club, este quedará exento de responsabilidade, manténdose a nulidade da inscrición.

A validación dunha inscrición defectuosa, despois de emendados os eventuais vicios, outorga plena validez a aquela, con efectos a partir da expedición da orixinaria.

A falta de veracidade dos datos que deben consignarse nas solicitudes de licenza, serán sancionadas na forma que determine o regulamento disciplinario.

ARTICULO 47.-

A primeira inscrición dunha xogador efectuarase polo club que desexe; as sucesivas, axustaranse ás disposicións deste regulamento.

ARTICULO 48.-

 1. a) Ningunha persoa física poderá subscribir ao tempo licenza como xogador, técnico, auxiliar, delegado, directivo ou árbitro.
 2. b) As xogadores só poderán subscribir e obter solicitude de inscrición por un club agás as excepcións regulamentarias.
 3. c) O que habendo formalizado solicitude presente unha nova por outro, tanto de xogador como de adestrador, delegado, auxiliar, etc., incorrerá en duplicidade que se resolverá conforme aos establecido no regulamento disciplinario.
 4. d) A duplicidade de licenza soamente poderá solicitarse no caso de xogadores con titulación de adestradores e con autorización do Presidente do club, poderán adestrar equipos de fútbol sala base.

ARTICULO 49.-

As xogadores inscritos a favor dun club non poderán xogar nin adestrarse en equipos doutro, agás que aquel outorgue a súa autorización expresa.

Do incumprimento desta disposición serán responsables tanto a xogador como o club no que indebidamente interveña.

Os clubs non poderán efectuar ningún tipo de xestión con xogadores con licenza en vigor por outro club, ata que non finalice o seu compromiso anterior.

ARTICULO 50.-

No caso de fusión de dous ou mais clubs, ou no caso de troco de domicilio dun club a unha distancia superior a vintecinco quilómetros do lugar de orixe, as xogadores inscritos por calquera deles quedará en liberdade de continuar ou non no club resultante da fusión ou no novo domicilio, opción que poderá exercer no prazo de quince días a partir da data que aquela lles sexa notificada fidedignamente polos clubs interesados mediante traslado literal do presente artigo. O incumprimento desta obriga non enervará o dereito de opción da xogador.

Os que no indicado termo non manifestasen o seu desexo de cambiar de club, quedarán adscritos ao novo club ou novo domicilio, e deberán formalizar licenza por este, que se subrogará nos dereitos e obrigas do anterior ao que o interesado pertencese.

ARTICULO 51.-

Os clubs poderán ter inscritos un número ilimitado de xogadores por cada un dos equipos inscritos nas distintas divisións.

Os clubs de categorías base poderán tramitar ata un máximo de quince licencias de xogador por tempada.

Os clubs deberán ter inscritos desde antes do comezo da competición e durante toda ela, como mínimo, oito xogadores nos equipos que participen nas competicións organizadas pola Federación Galega de Fútbol Sala.

CAPITULO V

ALIÑACIÓN DE XOGADORES

ARTICULO 52.-

Para que unha xogador poida aliñarse por un club nun partido de competición requírese:

 1. a) Que se ache regulamentariamente inscrito e en posesión de licenza a favor do club do que se trate ou no seu defecto, que tendo presentada en forma a súa solicitude de inscrición, fose regulamentariamente autorizado, cumpríndose , nun e outro caso, as disposicións legais vixentes.
 2. b) Que, a inscrición, ou a autorización, se é o caso, prodúzase dentro dos períodos establecidos a tal fin, e desde logo polo menos con corenta e oito horas de antelación á data prevista para o partido en cuestión. Non poderán aliñarse xogadores de nova inscrición nas catro últimas xornadas da competición de que se trate. A estes efectos non computaranse as xornadas disputadas por sistema de play offs nas que non poderán aliñarse xogadores de nova inscrición. Se a competición disputásese por eliminatorias, en cada unha destas só poderán aliñarse os xogadores inscritos antes das corenta e oito horas anteriores ao primeiro partido de cada eliminatoria.

Se a competición constase de catro ou menos partidos, só poderán intervir os xogadores inscritos con corenta e oito horas de antelación ao primeiro deles.

Unha competición que se celebre por fases, non poderá ser considerada como dúas competicións diferentes.

 1. c) Que a idade sexa a requirida polas disposicións vixentes ao respecto.
 2. d) Que sexa declarado apto para a práctica deportiva previo ditame facultativo.
 3. e) As xogadores durante a mesma tempada poderán obter licenza e aliñarse con outro club distinto ao de orixe , sempre que seu vinculo ou compromiso co primeiro cancelásese.

Tal dereito serao sen limitación algunha cando o club de orixe e o novo estean adscritos a división distinta , ou incluso sendo a mesma a grupos diferentes.

Se os dous equipos estivesen adscritos á mesma división e grupo, quedarán excluídos desta posibilidade aqueles xogadores que non haxan subscrito licenza corenta e oito horas antes do comezo da segunda volta, limitándose tal troco a unha soa vez, sexa cal for o tempo que actuaron.

 1. f) As xogadores afeccionados dos equipos filiais ou dependentes que cumpran vinte e tres anos despois do comezo da tempada poderán participar cos equipos patrocinadores sen limite de partidos para retornar ao filial.
 2. g) As xogadores das categorías base e xuvenil poderán participar cos equipos de superior categoría sen límite de partidos.
 3. h) Que non se atope suxeito a sanción disciplinaria.
 4. i) Que non se atope en situación de baixa sanitaria.
 5. j) Que cumpra calquera outros requisitos que con carácter especial establecese a entidade organizadora.

ARTICULO 53.-

Unha xogador que interviñese en partidos oficiais do seu club, se inscriba por outro no trascurso da mesma tempada, e actúe neste, non poderá aliñarse polo de orixe ata que trascurra un ano, a partir do día da cancelación da licenza con el.

Exceptúase desta norma aos xogadores que non houbesen cumprido vinte e tres anos ao comezo da tempada, os cales poderán regresar ao club de orixe ao comezo da tempada deportiva seguinte.

ARTICULO 54.-

Para tódolos efectos, considérase xogador aliñado a aquel que ademais de estar incluído no acta do partido, participe activamente no desenvolvemento do encontro.

ARTICULO 55.-

Do mesmo modo, os Delegados, Adestradores, Monitores e Técnicos auxiliares, deberán ter formalizada e tramitada o seu correspondente licenza, co mesmo fin, non podendo darse de alta en duplicidade con outra función deportiva. Para cambiar a súa condición deportiva precisa a baixa anterior como técnico.

ARTICULO 56.-

As categorías de fútbol sala base delimitan a idade de súas participantes para a subscrición de licencias “J”, “C”, “I”, “A”, “PB”, “CF” e “IF”, que correspóndenlle, debendo utilizarse os impresos correspondentes á idade do titular ao que acreditan.

Os clubs con diversos equipos de base, nunha ou máis categorías deberán formalizar licenza federativa independente para cada xogador, correspondendo utilizala para aliñar á xogador no equipo da súa propia categoría e nos da inmediata superior.

Nos encontros de categoría senior feminina poderán incluirse licencias “JF” e “CF”.

CAPITULO VI

BAIXAS DE XOGADORES

ARTICULO 57.-

 1. a) Son causa da cancelación das inscricións dos xogadores as seguintes:

1) Baixa concedida polo club

2) Imposibilidade total permanente do xogador para actuar

3) Non intervir o club en competición oficial, ou retirarse de aquela na que participe.

4) Baixa do club por disolución ou expulsión.

5) Acordo adoptado polos órganos competentes.

6) Fusión ou troco de domicilio de clubs, previos os requisitos previstos ao efecto neste regulamento.

7) Non exercitar o club o dereito de opción preferente previsto no presente regulamento.

8) Calquera outra causa que regulamentariamente se determine, non incluído nos anteriores

 1. b) En calquera caso, a cancelación da inscrición terá como efecto a anulación da correspondente licenza.

ARTICULO 58.-

O documento en cuxa virtude outórguese a baixa aínda xogador, resolve todo vínculo entre este e o club, permitindo ao primeiro inscribirse polo club que desexe, tanto do lugar do seu actual residencia como doutro.

Este documento non poderá conter prazo ou condición ningunha que limite a súa plena e absoluta efectividade.

ARTICULO 59.-

As baixas de xogadores deberán estenderse por triplicado, en papel oficial do club que emítao, co número e selo deste, o número do D.N.I. da xogador, a data da súa formalización e sinatura do Secretario do club, co Vº Bº do Presidente.

Un exemplar entregarase á entidade organizadora no prazo dos sete días seguintes á súa sinatura, outro inmediatamente á xogador e o terceiro quedará en poder do club.

Calquera destas tres exemplares terá plena validez por se mesmo e surtirá efectos diante da entidade organizadora para a subscrición pola xogador de nova licenza por outro club.

Igualmente, deberase formalizar por escrito, subscrito por todos os clubs e xogadores interesados, as cesións temporais de dereitos deportivos, as cales terán eficacia só a partir da súa comunicación fidedignamente á entidade organizadora.

ARTICULO 60.-

O club que rescinda unilateralmente ou incumpra o convenio que vinculáballe a unha xogador, perderá os dereitos que sobre o mesmo puidese ter, sen que iso lle exima de cumprir coas obrigas que tivese pendentes con el.

CAPITULO VII

XOGADORES EXTANJEROS

ARTICULO 61.-

As xogadores estranxeiros terán os mesmos dereitos e obrigas que as xogadores españois, coas excepcións previstas no presente regulamento.

Aos efectos, terán a consideración de xogadores españois aqueles que ostenten a nacionalidade española, de orixe, ou que posúana sen ser de orixe, de xogadores comunitarios aqueles que sexan nacionais dalgún estado da Unión Europea, e de xogadores estranxeiros aqueles que non ostenten de modo algún a nacionalidade española, nin a doutro estado membro da Unión Europea.

ARTICULO 62.-

Baséelas e normas de cada categoría ou competición determinarán o número de xogadores estranxeiros que poderán participar nelas por cada club e por cada equipo, así como os requisitos para a súa inscrición.

Non haberá limitación algunha para a inscrición e/ou aliñación de xogadores comunitarios.

ARTICULO 63.-

Non se recoñece nin se admite a condición de apartidas nin oriúndos.

Os deportistas suxeitos a tratados de dobre nacionalidade están facultados loxicamente, para facer uso daquela que aos seus xuros conveña.

TITULO IV

ADESTRADORES, TÉCNICOS E AUXILIARES

CAPITULO I

NORMAS XERAIS

ARTICULO 64.-

Son adestradores, técnicos e auxiliares todas aquelas persoas que habendo obtido o correspondente título e formalizado a súa afiliación, posúan a aptitude regulamentaria para adestrar e dirixir física ou tecnicamente ás xogadores e equipos, ou para desempeñar funcións de colaboración aos mesmos efectos.

Rexeranse polas normas contidas no presente título e, no non previsto, polas normas correspondentes aos xogadores en todo aquilo que sexa de aplicación aos seus especiais características.

CAPITULO II

INSCRIPCION

ARTICULO 65.-

Serán requisitos necesarios para a inscrición dun adestrador, técnico ou auxiliar:

 1. a) Que subscriba licenza ao efecto expedida mediante os formularios correspondentes e dentro das normas e prazos regulamentarios, aboando ao comezo da tempada a cantidade que se estableza en concepto de dereitos pola licenza.
 2. b) Que posúa a carta de baixa do club de procedencia ou que sexa dado de baixa por devandito club.
 3. c) No caso de que faia estado inscrito por outro club durante a mesma tempada deportiva, que cumpra os mesmos requisitos dunha xogador.
 4. d) Acreditar que esta en posesión da titulación correspondente.
 5. e) Que se cumpran calquera outros requisitos que con carácter especial establezan os órganos de xestión, os regulamentos ou as normas de competición.

ARTICULO 66.-

O período de inscrición comezará, cada tempada, o día 15 de xullo e finalizará o día 16 de maio do ano seguinte.

ARTICULO 67.-

Os clubs ostentan o dereito a inscribir nas competicións oficiais aos adestradores, técnicos e auxiliares que haxan subscrito licenza con eles, a cal terá unha vixencia dunha tempada.

Serán plenamente válidos e terán preferencia sobre a licenza, os pactos ou convenios expresos entre club e adestradores, técnicos e auxiliares sobre a duración do vínculo deportivo, desde que comunicásese fidedignamente á entidade organizadora no prazo de dez días desde que se outorgasen.

A existencia destes pactos non eximirá da obriga de subscribir a correspondente licenza, a cal terá todos os seus efectos agás os relativos ao prazo de duración do vínculo deportivo.

ARTICULO 68.-

As licencias e formularios de inscrición perderán a súa validez e non serán admitidos se preséntanse habendo trascurrido mais de trinta días desde que foron subscritos.

ARTICULO 69.-

O órgano de xestión competente despachará as licencias cuxa documentación axústese ás normas regulamentarias e rexeitará todas as demandas de inscrición que se advirtan incompletas, defectuosas ou enmendadas, así como aquelas que ofrezan dúbidas sobre a identidade do interesado.

Ningún adestrador, técnico ou auxiliar poderá participar en ningún partido oficial sen a correspondente licenza ou sen autorización expresa e escrita outorgada a tal fin polo órgano de xestión competente, quedando en caso contrario suxeito ás sancións que ao efecto marcase o regulamento de disciplina deportiva.

No caso de que o club non presente licenza, permitirase a participación do técnico ou auxiliar previa presentación do D. N. I., e a conseguinte sinatura deste no acta do partido.

TITULO V

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETICIÓNS

CAPITULO I

NORMAS XERAIS

ARTICULO 70.-

A tempada oficial se iniciarei o día 1 de xullo de cada ano e finalizará o día 30 de xuño do ano seguinte, sen prexuízo das peculiaridades propias de cada competición.

ARTICULO 71.-

No caso de forza maior ou circunstancias excepcionais, poderase suspender total ou parcialmente as competicións, así como prorrogar ou reducir os períodos de inscricións, dándose conta de todo iso e a Asemblea Xeral.

ARTICULO 72.-

Os clubs están obrigados a participar en todos os encontros das competicións oficiais nas que se haxan inscrito co primeiro equipo que corresponda para cada categoría e división.

Considérase a estes efectos primeiro equipo de cada categoría e división, aquel que teña en disposición de aliñar en cada encontro como mínimo cinco xogadores que teñan subscrita licenza con ese equipo e que pola súa vez fosen habituais na aliñación do mesmo.

ARTICULO 73.-

Para asegurarse o cumprimento das obrigas derivadas da participación dos clubs nas competicións oficiais, poderanse establecer garantías de carácter xeral ou esixilas, con carácter especial, a determinados clubs.

Tales garantías poderán ser:

 1. a) O deposito dunha cantidade que cubra as responsabilidades en que puidesen incorrer.
 2. b) O deposito dun aval ou fianza emitido por unha entidade de crédito.
 3. c) A imposición, aos clubs visitados, da obriga de pagar previamente aos visitantes os gastos de desprazamento.

ARTICULO 74.-

Para fixar os gastos de desprazamento dun equipo en calquera caso en que corresponda aliñalos, terase en conta un máximo de quince persoas e o custo medio dos trasportes e hoteis.

ARTICULO 75.-

 1. a) Todo club poderá solicitar a baixa da competición en que participe e que pola súa categoría ou división correspóndalle, participar nunha división inferior á que viña facéndoo, renunciar a participar nunha división superior habendo adquirido o dereito por medio de ascenso deportivo, ou causar unha vacante a resultas dunha fusión, desde que comuníqueo fidedignamente á entidade organizadora antes do final da tempada deportiva anterior, coas seguintes consecuencias:

1) Se a comunicación efectúase dentro do prazo previsto anteriormente, aceptarase a baixa voluntaria ou renuncia, permitindo ao club participar en división inferior ou manter a antigua, e cubrirase a praza vacante segundo as normas establecidas.

2) Se a comunicación efectuásese fóra do prazo previsto anteriormente, ou procedésese á baixa ou expulsión disciplinaria dalgún club, a entidade organizadora decidirá se as prazas vacantes considérase dentro das prazas previstas orixinariamente como descensos, se son consideradas como descensos a incrementar aos previstos, ou se cóbrense de acordo coas normas establecidas.

Neste caso o club quedará suxeito ás responsabilidades por prexuízos a terceiros ou á entidade organizadora en que puidese haber incorrido, especialmente no suposto de que non se puidese cubrir a súa baixa. Así mesmo, devandito club só poderá participar na competición que corresponda a dúas divisións inferiores, desde que estivese ao corrente das obrigas económicas xeradas e derivadas da súa participación na anterior división, e non poderá ascender a unha división inmediata superior antes do trascurso de dúas tempadas deportivas.

 1. b) Cando prodúzanse vacantes, terán dereito a elas por esta orde:

1) Os equipos correlativamente mellor clasificados da división inmediata inferior, con carácter excluínte entre eles, e ata un máximo de cinco equipos.

A estes efectos no suposto de que non se puidese establecer unha clasificación por existir diversos grupos ou clasificacións, efectuarase a clasificación entre os equipos en función do maior cociente resultante entre o número de puntos obtidos e os encontros xogados por devanditos equipos na tempada anterior.

2) No seu defecto, ou no caso de que non fose posible determinar unha clasificación deportiva dos clubs da división inferior, os descendidos da mesma división, por orde de mellor clasificación.

 1. c) A existencia de prazas vacantes comunicarase a todos os clubs con expectativa de dereito a elas, o día seguinte de haberse coñecido.
 2. d) Os clubs interesados deberán manifestar a súa intención de aceptar a praza nun período de dez días naturais a partir da notificación, e en todo caso nos trinta primeiros días da tempada deportiva.
 3. e) As prazas adxudicaranse de acordo ás normas establecidas no apartado b.
 4. f) Trascurridos os días sinalados no apartado d, sen poderse adxudicar as prazas, amortízanse con cargo aos descensos orixinariamente previstos.

ARTICULO 76.-

A retrasmisión en directo ou diferido por calquera medio de comunicación de calquera partido, deberá ser autorizada polos órganos de xestión da competición á que corresponda.

ARTICULO 77.-

Os clubs poderán celebrar toda clase de partidos amigables sempre que obteñan a pertinente autorización, se procedese, da Federación Galega de Fútbol Sala.

ARTICULO 78.-

Os clubs que se despracen para celebrar partidos de competición, non poderán celebrar partidos amigables durante as vintecatro horas anteriores aos mesmos, agás autorización expresa.

CAPITULO II

CANCHAS DE XOGO

ARTICULO 79.-

Os partidos oficiais celebraranse en pavillóns polideportivos que reúnen as condicións fixadas no presente regulamento.

ARTICULO 80.-

A cancha de xogo deberá ser un rectángulo de superficie chaira e horizontal, axustado ás medidas que determinan as regras de xogo. Así mesmo estarase ao previsto nas mesmas no que se refire a sinalización do campo, áreas de penalti, postes, largueros das porterías e redes das mesmas.

ARTICULO 81.-

Os pavillóns deberán posuír:

 1. a) Medios fixos de separación entre o recinto de xogo e o público asistente.
 2. b) Un paso destinado exclusivamente para a entrada e saída de xogadores, árbitros, adestradores e auxiliares, disposto de modo que transiten separadamente do público, e debidamente protexido.
 3. c) O recinto da cancha comprendida dentro do valado interior non poderá ser utilizado para o acceso ás localidades.
 4. d) Un marcador electrónico de tempo de xogo e tento, con paro parcial e continuación, con sinal acústica para as paralizaciones do xogo, situado de xeito que sexa visible a partir da mesa do anotador.
 5. e) Chan de parquet, caucho, madeira, linóleo ou cemento liso.
 6. f) Vestiarios independentes para cada equipo e para os árbitros, con duchas e lavabos de auga quente e fría con sanitarios.
 7. g) As canchas contarán cunha distancia de seguridade dun metro libre de obstáculos a partir das liñas que delimitan a área de xogo á parede.
 8. h) Os bancos de suplentes e técnicos deberán estar na liña lateral do campo e na máis afastada do público, a ambos lados da mesa de anotadores.

ARTICULO 82.-

Os clubs están obrigados a informar sobre o cumprimento das anteriores condicións dos terreos de xogo onde celébrense os seus encontros.

ARTICULO 83.-

Os clubs teñen a obriga de manter os terreos de xogo debida e regulamentariamente acondicionados e señalizados para a celebración de partidos, absteniéndose de alterar as súas condicións naturais.

No caso de que as mesmas modificásense por causa ou accidente fortuíto, con notorio prexuízo para o desenvolvemento do xogo, deberán proceder ao seu arranxo e acondicionamento.

Durante o trascurso da tempada, queda prohibido alterar as medidas do rectángulo de xogo declaradas ao principio da mesma.

ARTICULO 84.-

O órgano de xestión das competicións, as persoas que designe na súa representación ou as compoñentes do equipo arbitral que dirixen os partidos inspeccionasen ao comezo ou durante a tempada deportiva os recintos de xogo, co obxecto de comprobar se posúen as condicións requiridas polo presente regulamento, elaborando o correspondente informe ao efecto.

Se dos devanditos recoñecementos ou inspección resultase a existencia de deficiencias, o club titular será requirido para que subsáneas no prazo de quince días naturais.

Se non o fixer en devandito prazo, ademais de dar traslado de iso ao Xuíz de Competición para que impoña se é o caso a sanción correspondente segundo o Regulamento Disciplinario, outorgarase ao club un novo e último prazo de idéntica duración para proceder á emenda. Trascurrido esta sen habela realizado, acordarase que non poderán celebrarse partidos de competición oficial en devandito terreo ata a pertinente adecuación regulamentaria.

ARTICULO 85.-

Ademais das inspeccións de oficio a que se refire o artigo anterior, poderán practicarse outras a requirimento de parte. Neste suposto, as dilixencias de comprobación deberán efectuarse nos quince días seguintes ao da denuncia, aboando os gastos que iso orixine o titular da cancha, se aquela fóra certa, ou o requirente, se non fóseo.

CAPITULO III

COMPETICIÓNS

ARTICULO 86.-

As competicións clasifícanse en:

 1. a) Segundo o sistema de xogo, por eliminatoria ou por puntos.
 2. b) Segundo a súa orde, dentro das de igual sistema e carácter en tantas divisións ou categorías como establézanse.

En ningún caso poderán considerarse equipos mixtos, nin se afrontar entre se os integrados por xogadores de distinto sexo, agás nas categorías de pre-benjamín, benjamín e cría.

ARTICULO 87.-

Cando nunha competición por puntos, da mesma categoría ou división, o número elevado dos equipos concurrentes aconselláseo, estes dividiranse en dous ou máis grupos.

ARTICULO 88.-

 1. a) As competicións por eliminatorias poderán xogarse a partido único ou a dobre partido.
 2. b) As que séxano por puntos, xogaranse a dobre volta, todos contra todos, agás as excepcións nas que se determine expresamente.

ARTICULO 89.-

No caso de incomparecencia dun equipo, ao club ao que pertenza aplicaráselle a sanción establecida en lle presente normativa.

Á terceira incomparecencia dun club nunha mesma tempada, será dado de baixa na competición en que participe, coa perdida da fianza depositada e de todos os seus dereitos sobre a mesma.

ARTICULO 90.-

As competicións de fútbol sala celebraranse por dous sistemas:

Sistema de liga ou por puntos, e sistema de copa ou por eliminatorias.

ARTICULO 91.-

Nas competicións que se desenvolvan polo sistema de puntos, a clasificación final establecerase de acordo cos resultados obtidos por cada un dos clubs contendentes, a razón de tres puntos por partido gando, un punto por partido empatado e cero puntos por partido perdido.

ARTICULO 92.-

O equipo que faia marcado maior número de goles válidos que o contrario, daráselle como gañador do partido e se anotaranlle tres puntos na clasificación xeral.

ARTICULO 93.-

O equipo que faia marcado menor número de goles válidos daráselle como perdedor e non sumará ningún punto na súa clasificación xeral.

ARTICULO 94.-

Se ambos equipos marcaron o mesmo número de goles válidos durante o partido, o mesmo darase como empatado e ambos equipos sumarán un punto na súa clasificación xeral.

ARTICULO 95.-

Se o partido suspendésese, non celebrásese ou aprazase, para os efectos de puntuación, aplicarase o establecido no Capitulo IV do presente titulo. En último termo, será o Xuíz de Competición quen decida sobre o reparto de puntos.

ARTICULO 96.-

Nos sistemas de liga para saber o equipo campión así como a ordenación do resto dos equipos, para os efectos de ascensos e descensos, establecerase unha clasificación xeral na que figuren en primeiro lugar o equipo que faia conseguido maior número de puntos. A seguir e en orde descendente, os que haxan sumado menor número de puntos, de tal forma que sempre corresponda un lugar máis alto na clasificación ao equipo que sume máis puntos.

ARTICULO 97.-

 1. a) Se nunha clasificación por puntos prodúcense empate entre dous clubs, este resolverase:

1) Pola maior diferenza de goles a favor, sumados os prol e en contra, segundo os resultados dos partidos xogados exclusivamente entre eles.

2) Pola maior diferenza de goles a favor, pero tendo en conta todos os obtidos e recibidos no trascurso da competición

3) Polo maior coeficiente de goles resultante da división dos goles a favor e en contra obtidos e recibidos no trascurso da competición obtidos e recibidos no trascurso da competición

4) De ser idéntica a diferenza, resultará campión o que marcase máis goles.

 1. b) Se o empate é entre máis de dous clubs este resolverase:

1) Pola puntuación que correspóndalles a teor dos resultados obtidos nos partidos entre eles, coma se os demais non xogasen.

2) Pola maior diferenza de goles a favor e en contra considerados unicamente os partidos xogados entre eles polos equipos empatados.

3) Pola maior diferenza de goles a favor e en contra, en todos os partidos da competición, e, sendo aquela idéntica, a favor do club que marcase máis.

4) Polo mellor coeficiente xeral resultante da división dos goles a favor e en contra obtidos e recibidos no trascurso da competición obtidos e recibidos no trascurso da competición.

5) Polo maior número de goles a favor conseguido ao longo da competición

 1. c) As normas anteriores aplicásense por orde e carácter eliminatorio, de tal sorte que se unha delas resolvese o empate de algún dos clubs implicados, este quedaría excluído, aplicándose aos que restan as que correspondan, segundo o seu número sexa de dous ou máis.
 2. d) No caso de que a igualdade non resólvase coas disposicións previstas no presente artigo, xogarase un partido de desempate na data, cancha e hora que o Xuíz de Competición designe
 3. e) Nas competicións por fases aplicarase este artigo en cada unha das fases independentes.

ARTICULO 98.-

Para os efectos de desempate na clasificación xeral da competicións de liga, cando un dos equipos empatados a puntos fose sancionado por aliñación indebida, incomparecencia, retirada do equipo ou perda dun partido por inferioridade numérica, unha soa destas circunstancias decidirá a exclusión deste grupo ao equipo sancionado, quedando no último lugar deste grupo e sen que o resultado dos partidos en que interviñese influyan nas clasificacións do resto dos equipos igualados a puntos.

ARTICULO 99.-

A orde definitivo da clasificación final da competición determinará nos primeiros e últimos postos os ascensos, e descensos de clubs, en relación á tempada seguinte, dispostos estas pola Federación Galega de Fútbol Sala ao comezo de cada tempada.

Os clubs descendidos ao cabo de tempada por descualificación, retirado da competición durante o trascurso da mesma ou por razóns de carácter disciplinario, ademais de perder todos os seus dereitos, descenderán á última división que pola súa categoría corresponda.

ARTICULO 100.-

Os clubs descendidos de forma ordinaria das categorías nacionais quedarán integrados na división superior de nivel inmediato rexional ou provincial e baixo a responsabilidade técnica da Federación Galega de Fútbol Sala.

Os descensos de clubs de categoría nacional ás rexionais, repercutirán nos descensos das divisións inmediatas inferiores, en número idéntico aos citados descensos.

Os descensos dos clubs de nivel rexional e provincial repercutirán progresivamente nas restantes divisións inferiores, ata asumir os postos ou prazas de equipos excedentes, orixinados polos citados descensos.

No caso de igualdade de dereitos de ascenso ou descenso, en orde ás clasificacións dos clubs, procederase a dilucidar calquera caso mediante encontros eliminatorios entre os implicados.

ARTICULO 101.-

Se un club retirásese, fose expulsado ou fose sancionado con descenso no nivel competitivo e a competición na que participase iniciásese e se viñese disputando por puntos, anularanse e deixarán sen efecto os partidos disputados por devandito club para os efectos de clasificación, non adxudicándose nin os puntos nin os goles dos mesmos a ningún equipo.

Tal circunstancia levarase a cabo tanto se a retirada é na primeira volta coma se fóseo na segunda da competición.

ARTICULO 102.-

 1. a) Nas competicións por eliminatorias, terase como vencedor de cada unha delas ao equipo que faia obtido maior número de goles a favor, computándose os conseguidos nos dous partidos, se fóra a dobre partido.
 2. b) En caso de empate, estarase ao disposto nas bases de competición de que se trate e, se non hai nada establecido ao efecto, declararase vencedor ao club que marque mais goles na pista do contrario, de non resolverse deste modo prolongarase o partido en dez minutos, en dous partes de cinco minutos cada unha, sen descanso, con sorteo previo para a elección de campo.
 3. c) Se finalizada prorrógaa non resolvésese a igualdade procederase a unha serie de lanzamentos a partir do punto de penalti, de tres cada equipo, alternándose un e outro na execución daqueles, previo sorteo para designar quen comeza e debendo intervir xogadores distintos diante dunha portaría común. O equipo que consiga máis goles será declarado vencedor.
 4. d) Se ambos equipos obteñen o mesmo número de goles proseguirán os lanzamentos, en idéntico orde, realizando un cada equipo, por xogadores diferentes aos que interviñeron na serie anterior, ata que, habendo efectuado ambos o mesmo número , un deles marque un tanto máis.
 5. e) Poderán intervir nos lanzamentos de penalti, todas as xogadores inscritos no acta que non sexan expulsados, descalificados ou retirados do xogo. Calquera xogador poderá substituír en calquera momento ao porteiro.
 6. f) A orde de lanzamentos será o seguinte:

1) Tres xogadores libremente designados entre os que se atopaban en pista no momento de finalizar o partido.

2) A seguir o resto de xogadores que se atopaban na pista incluído o porteiro

3) O resto de xogadores inscritos en acta.

4) No momento en que por un dun dos equipos houbesen efectuado lanzamentos todas as xogadores inscritos en acta, ambos equipos poderán decidir libremente os seguintes lanzadores.

 1. g) Nas competicións por eliminatorias polo sistema de “play off” estarase ao disposto en especifícalas bases de competición.

CAPITULO IV

ORGANIZACIÓN DE PARTIDOS

ARTICULO 103.-

Serán considerados partidos oficiais todos os organizados polas Federación Galega de Fútbol Sala.

ARTICULO 104.-

Os clubs coidarán de organizar os partidos de competición oficial que se celebren na súa cancha. As recadacións líquidas dos devanditos partidos corresponden ao club local, segundo o seu propio criterio e organización.

ARTICULO 105.-

A organización dos partidos de desempate ou en cancha neutral, ou fases finais de copa ou similares, serán organizados pola propia Federación, ou entidade na cal delegue.

ARTICULO 106.-

Os partidos e torneos amigables deberán ser organizados por clubs ou pola Federación Galega de Fútbol Sala, rigiéndose polas obrigas recíprocas que sexan fixadas nos convenios establecidos polas partes, previo cumprimento dos requisitos regulamentarios.

En calquera caso será de aplicación aos mesmos para tódolos efectos o disposto no regulamento de réxime disciplinario.

ARTICULO 107.-

No referente a competicións internacionais ou de seleccións autonómicas, a federación correspondente terá o dereito exclusivo de organización dos encontros, sen prexuízo do previsto ao respecto na regulamentación específica e protocolo que se firme ao respecto.

ARTCIULO 108.-

Na publicidade dos partidos deberá expresarse noméelos dos clubs, categoría dos equipos, competición e división á que corresponde o partido, lugar, día e hora da súa celebración, así como o anagrama da entidade organizadora.

ARTICULO 109.-

Os partidos de competición oficial que correspondan celebrar a un club na súa cancha, deberán xogarse na que teña inscrita como tal en propiedade, arrendamento ou cesión e que designase como tal ao comezo da tempada; iso sen prexuízo de que por circunstancias especiais fose autorizado ou obrigado a celebrar partidos noutro diferente.

ARTICULO 110.-

Os partidos celebraranse nos días fixados no calendario oficial de datas, agás excepción regulamentaria ou que, por motivos especiais e previa autorización, ou por imposición do órgano competente, deban celebrarse noutras.

O aprazamento dun partido por mutuo acordo entre os dous equipos deberá ser autorizado polo Xuíz de competición e sempre que:

1) Sexa solicitado por ambos clubs con catorce días naturais de antelación á data de celebración orixinariamente fixada no calendario oficial da competición.

2) Indíquese proposta de nova data de celebración, debendo ser esta, a ser posible, nunha data anterior á prevista e, en todo caso nunca posterior aos trinta días seguintes á data prevista inicialmente e sempre con anterioridade á celebración das catro últimas xornadas de competición á que se refira.

Na autorización deberá fixarse a nova data de celebración.

ARTICULO 111.-

Os clubs fixarán libremente a hora de comezo dos partidos dentro da bandas horarias ao efecto fixadas nas bases de competición .

Os clubs están obrigados a comunicar o horario en cuestión á entidade organizadora e ao equipo contrario con oito días de anticipación, ou se é o caso segundo o estipulado nas bases de competición, mediante fax ou telegrama, podendo ser sancionados polo Xuíz de competición se incumpre esta normativa de acordo co preceptuado no réxime disciplinario.

As modificacións das condicións fixadas con anterioridade, de comunicación de data, hora e lugar de celebración do partido, aceptaranse ata as vinte horas do terceiro día previo á celebración do partido.

ARTICULO 112.-

Os partidos xogaranse, e as competicións celebraranse, segundo as regras de xogo aprobadas pola Federación Galega de Fútbol Sala.

Ademais rexeranse polas disposicións xerais e polas que especialmente se diten con respecto a determinados partidos ou competicións.

ARTICULO 113.-

Os balóns que se utilicen nos partidos deberán ser da marca e modelo designados pola Federación Galega de Fútbol Sala, como balón oficial, e o club titular da cancha onde celébrese o partido haberá de ter dous daqueles dispostos para o xogo, debidamente controlados polo árbitro.

En calquera caso, a través de súas capitanes respectivos, as xogadores poderán propoñer a substitución dun balón defectuoso, resolvendo o árbitro sobre a incidencia.

CAPITULO V

DESENVOLVEMENTO DOS PARTIDOS

ARTICULO 114.-

Os clubs están obrigados a que os partidos que se celebren nos seus pavillóns, desenvólvanse con toda normalidade e no ambiente de corrección que debe presidir as manifestacións deportivas, coidando de que se garden, en todo momento, as consideracións debidas ás autoridades , árbitros e xuíces, directivos, xogadores, adestradores, auxiliares e empregados e respondendo, ademais, de que estean debidamente garantidos os servizos propios das canchas de xogo, vestiarios e demais dependencias e instalacións, e de que concorra forza pública suficiente ou polo menos sexa solicitada a presenza desta. Os visitantes teñen deberes recíprocos de deportividade e corrección para as persoas enumeradas e moi especialmente, co público.

ARTICULO 115.-

Durante o desenvolvemento dun partido non permitirase que a cancha de xogo, nin no espazo existente entre as bandas e o valo que sepáraos do público, faia outras persoas que non sexan os árbitros, xogadores, adestradores, médicos, auxiliares e masajistas de cada equipo, os suplentes dun e outro, o delegado de pista, representantes da federación, dos axentes da autoridade que presten servizo e as informadores gráficos ou operadores de TV debidamente acreditádevos. As xogadores suplentes deberán levar sobre a camiseta do club, outra peza de roupa que distíngaos dos que nese momento sexan aliñados.

Un máximo de doce persoas ocuparán o banco que serán, o delegado do mesmo, o adestrador, segundo adestrador, médico ou ATS, o encargado de material e os sete xogadores suplentes.

Todos eles deberán estar debidamente acreditádevos para exercer a actividade ou función que lle sexan propias, e en posesión dos seus correspondentes licencias, que previamente serán entregadas ao árbitro.

O árbitro non permitirá que se xogue ningún partido sen que se cumpran estas condicións e poderá suspendelo se non fose posible mantelas.

ARTICULO 116.-

Só terán acceso aos recintos e os vestiarios o árbitro e xuíces, as xogadores, adestradores, auxiliares, médicos e os delegados dos dous equipos contendentes, delegado de pista, da organización arbitral, directivos da Federación Galega de Fútbol Sala, así como o delegado federativo cuxas funcións son as seguintes:

O DELEGADO FEDERATIVO:

É un representante da Federación Galega de Fútbol Sala, o cal é designado pola mesma, para un determinado partido, ben sexa previa solicitude razoada por escrito por parte dun dos equipos contendentes ou ben de oficio.

En ambos casos o Delegado Federativo, se personará nas instalacións correspondentes, coa antelación necesaria para tomar nota de todas as incidencias previas ao partido.

Os gastos derivados da solicitude do Delegado Federativo, correrán a cargo do club solicitante, axustándose ás tarifas vixentes en concepto de gastos de desprazamento, dietas, sendo o mínimo da solicitude de trinta euros.

O Delegado Federativo, unha vez presentado na instalación, procederá a erguer un acta de todas aquelas deficiencias, que observe na instalación, debendo reflectir fielmente e con todo detalle o observado e que non axústese ao regulamento.

Antes do comezo do partido, presentarase, ao delegado do equipo local ao cal indicaralle, o motivo da súa visita, e pola súa vez este acompañaralle ao vestiario do árbitro, para que tome nota e faga constar no acta do partido a presenza de devandito delegado. Se o delegado é designado de oficio, non será precisa a súa presentación ao delegado do equipo local, nin aos colexiados, podendo facelo, se é o caso, cando estímeo oportuno.

Durante o partido, situarase no lugar que estime conveniente, e que permítalle desenvolver as súas funcións, as cales reflectirá no acta correspondente ao finalizar o partido.

Un vez finalizado o partido, o acta redactaraa na Federación autonómica correspondente, nun impreso oficial da mesma, sempre dentro dos vintecatro horas seguintes á celebración do partido, xa que a mesma entregarase ao Xuíz de competición xunto co acta do partido.

Do acta do Delegado federativo, poderase entregar unha copia da mesma aos clubs correspondentes, en dereito a replícaa sobre mesmo, sempre que estímeo oportuno o Xuíz de competición.

O Delegado federativo, en virtude do desenvolvemento dos acontecementos e o comportamento do público asistente, poderá suxerir aos árbitros a suspensión do partido, dunha forma temporal ou definitiva, dando conta dos feitos ao Xuíz de competición.

O acta do Delegado federativo será de especial valor probatorio para a aplicación de sancións, tanto de xogadores, técnicos, clubs, etc.

OS CLUBS:

Poñerán a disposición do Delegado federativo, todos os medios ao seu alcance para que este desenvolva o seu labor, o delegado local, designará unha persoa do club, para que acompañe en todo momento a devandito Delegado, para que a este non se lle moleste no desenvolvemento das súas funcións, e devandita persoa constará no acta do Delegado federativo.

OS ARBITROS:

Unha vez mostrada a acreditación de Delegado federativo, os árbitros farán constar no acta do partido devandita incidencia, poñendo a disposición do mesmo a documentación que solicite devandito Delegado federativo.

Os árbitros nunca, dirixiranse ao Delegado federativo, para evacuar consultas ou decisións sobre o desenvolvemento do partido.

A falta de colaboración por parte dos clubs e árbitros, será motivo de sanción, segundo estipule o Xuíz de competición en cada caso.

ARTICULO 117.-

O club locatario designará para cada partido un delegado de pista, debidamente autorizado, a quen corresponde as obrigas seguintes:

 1. a) Poñerse a disposición do árbitro á súa chegada ao recinto de xogo e cumprir a indicacións que comuníquelle antes do partido ou no curso do mesmo.
 2. b) Ofrecer a súa colaboración ao delegado do equipo visitante.
 3. c) Impedir que, entre as bandas que limitan a cancha de xogo e o valado que sepáraos do público, sítuense outras persoas que non sexan as autorizadas.
 4. d) Comprobar que as informadores gráficos e operadores de TV estean debidamente acreditádevos e identificados.
 5. e) Non permitir que saian os equipos á cancha de xogo ata que o mesmo se ache completamente despexado
 6. f) Evitar que teñan acceso aos vestiarios persoas distintas das expresadas no articulo anterior.
 7. g) Colaborar coa autoridade gobernativa para evitar incidentes.
 8. h) Procurar que o público non sitúese xunto ao paso destinado aos árbitros ou diante dos vestiarios.
 9. i) Acudir xunto co árbitro, ao vestiario deste, á terminación dos períodos de xogo, e acompañarlle, igualmente, a partir do pavillón ata onde sexa aconsellable para a súa protección, cando prodúzanse incidentes ou a actitude do público faga presumir a posibilidade de que ocorran.
 10. j) Solicitar a protección da forza pública, a requirimento do árbitro ou por iniciativa propia, se as circunstancias así aconselláseno.

A designación do delegado de campo recaerá na persoa dun directivo, agás o presidente, ou empregado do club, e o que séxao deberá ostentar un brazalete ben visible acreditativo da súa condición.

ARTICULO 118.-

Nos partidos de competición oficial, os equipos deberán presentarse nas canchas de xogo cunha hora, polo menos, de antelación á sinalada para o comezo do partido, nos niveis autonómicos e trinta minutos no resto dos niveis. Devandita cancha deberá estar libre de actividades desde polo menos 45 minutos nos niveis autonómicos e trinta minutos no resto dos niveis.

ARTICULO 119.-

Á hora fixada, o árbitro dará o sinal para comezar o partido. Se transcorridos dez minutos a partir de aquela, un dos equipos non presentásese ou fixéseo cun número de xogadores inferior ao permitido, suspenderase o comezo do partido, consignarase no acta tal circunstancia e darase traslado da incidencia ao Xuíz de competición aos efectos oportunos.

ARTICULO 120.-

 1. a) Para poder comezar un partido cada un dos equipos deberá presentar na área de xogo e en disposición de actuar no partido un mínimo de cinco xogadores.
 2. b) Se durante o trascurso do partido un dos equipos quedase cun número de xogadores inferior a catro sobre a cancha por lesións, expulsións ou calquera outra causa imputable ao equipo que quedase en inferioridade, o árbitro decretará a suspensión do partido. O Xuíz de competición adoptará as resolucións que correspondan.

ARTICULO 121.-

Tanto o club visitante como o visitado deberán nomear un delegado, debidamente autorizado, que será o representante do equipo fóra da cancha de xogo e a quen corresponderán entre outras as funcións seguintes:

 1. a) Instruír aos seus xogadores para que actuen antes, durante e despois do partido coa máxima deportividade e corrección.
 2. b) Identificarse diante do árbitro, antes do comezo do partido, e presentar a documentación das xogadores do seu equipo, así como as do seu adestrador e auxiliares, e asinar o acta do partido quince minutos antes da hora de comezo do partido.
 3. c) Manifestar o cinco inicial con antelación á hora do comezo do mesmo.
 4. d) Dar coñecemento do árbitro calquera incidencia que se produza antes, no trascurso ou despois do partido.

ARTICULO 122.-

 1. a) Os xogadores vestirán o primeiro dos dous uniformes oficiais do club, cuxo cor en ningún caso, deberá coincidir co que utilice o árbitro. Ao dorso da camiseta e na parte dianteira do uniforme, figurarán de maneira visible, salientada e con suficiente contraste o número do aliñamento que correspóndalle.
 2. b) Se os uniformes dos equipos fosen iguais ou tan parecidos que indujeran a confusión, e así requiríseo o árbitro, cambiará o seu o que xogue en campo contrario; se o partido celebrásese en cancha neutral, cambiará o seu o equipo mais moderno.
 3. c) Debaixo dos uniformes oficiais do club non poderán utilizarse pezas deportivas que sobresaian dos mesmos, a excepción de que todas as xogadores que lévenas, empréguenas da mesma forma e cor.

ARTICULO 123.-

As substitucións de xogadores faranse conforme ás regras de xogo.

As xogadores e técnicos descalificados ou expulsados deberán abandonar tamén o banco e retirarse aos vestiarios.

En ningún caso poderá ser substituído unha xogador expulsado.

ARTICULO 124.-

Os capitanes constitúen a única representación autorizada dos equipos na cancha de xogo e a eles corresponden os seguintes dereitos e obrigas:

 1. a) Dialogar, dentro da máxima corrección, co árbitro.
 2. b) Procurar que os seus compañeiros observen en todo momento a corrección debida.
 3. c) Facer cumprir os instrucións do árbitro axudando así no labor deste, á súa protección e a que o partido se desenvolva e finalice con normalidade.
 4. d) Asinar o acta do partido antes do seu comezo, certificando con iso que as xogadores relacionados se atopan presentes nas instalacións.

CAPITULO VI

DA SUSPENSIÓN DOS PARTIDOS

ARTICULO 125.-

Os partidos oficiais só poderán suspenderse, polo mal estado da cancha de xogo, incomparecencia dun dos equipos, presentación dun equipo ao comezo do partido cun número de xogadores inferior ao regulamentario ou reducido a tres durante o trascurso do mesmo, incidentes de público, insubordinación, retirada ou falta colectiva de calquera dos equipos ou forza maior.

En todo caso, o árbitro ponderará tales circunstancias, segundo o seu bo criterio, procurando sempre esgotar todos os medios para que o partido se celebre ou prosiga.

O órgano de competición terá a facultade de suspender calquera encontro cando prevexa a imposibilidade de celebralo por causas excepcionais.

ARTICULO 126.-

Se un partido suspendésese antes de iniciarse ou unha vez iniciado por causas de forza maior, os clubs contendentes poderán poñerse de acordo para disputar o partido ou o que restase del nunha data e hora determinadas, que se farán constar no acta arbitral do partido e serán subscritas polo árbitro e os dous delegados.

Se non existise acordo, decidirá a data e hora de celebración o Xuíz de competición, despois de haber sido oídos os dous clubs ao respecto.

En todo caso, se o sistema de competición é por puntos, o partido deberá de celebrarse antes de que finalice a volta a que corresponde o partido suspendido, e en todo caso antes dos dous últimos partidos de competición.

ARTICULO 127.-

No caso de suspensión por forza maior, cada parte interveniente custeará os gastos por cada un orixinados, sen ter en conta a suspensión e sen prexuízo da decisión que ao respecto tome o Xuíz de competición.

En calquera caso, incluída a suspensión por incomparecencia, deberanse aboar os gastos de arbitraxe, sen prexuízo que poidan ser repercutidos sobre quen corresponda.

ARTICULO 128.-

 1. a) No caso de por suspensión unha vez concluída a primeira parte dun partido xa comezado deba proseguirse en nova data, só poderán aliñarse, na continuación, aqueles xogadores que, estando regulamentariamente inscritos no acta polo club o día que se produciu tal evento, continuen con licenza en vigor polo mesmo club e non fosen descalificados ou expulsados durante o tempo entón xogado.
 2. b) Se algunha xogador fose expulsado ou descalificado e o seu equipo quedase con catro xogadores por motivos disciplinarios, devandito equipo só poderá aliñar ao mesmo número de xogadores que tiña na cancha ao acordar a suspensión.
 3. c) En calquera caso, a situación das faltas acumulables de equipo, amoestacións e descualificacións será idéntica na prosecución do partido.
 4. d) No caso de suspensión dun partido que non comezase, só poderán aliñarse aqueles xogadores que, tendo licenza en vigor o día en que se celebre o novo partido, non tivesen pendente o cumprimento de sanción algunha.

CAPITULO VII

ARBITROS

ARTICULO 129.-

 1. a) O árbitro é a autoridade deportiva única e inapelable, na orde técnico, para dirixir os partidos.
 2. b) As súas facultades comezan no momento de entrar no recinto deportivo e non terminan ata que abandónao, conservándoas, polo tanto, durante os descansos, interrupcións e suspensións aínda que o balón non se ache na cancha.
 3. c) Tanto os directivos como as xogadores, adestradores, auxiliares e delegados dos clubs, deben acatar as súas decisións e están obrigados, baixo a súa responsabilidade, a apoiarlle e protexerlle en todo momento para garantir a independencia da súa actuación e o respecto debido ao exercicio da súa función, así como a súa integridade persoal, interesando, a tales fins, se fose preciso, a intervención da autoridade.

ARTICULO 130.-

Corresponde aos árbitros:

 1. a) Antes do comezo do partido.

1) Presentarse nas instalacións cunha antelación mínima de trinta minutos, co obxecto de recoñecelas, examinar as súas condicións, inspeccionar a cancha de xogo para comprobar o seu estado, as liñas, as redes das porterías e as condicións xerais das instalacións para axeitalas ao establecido no presente regulamento, dando ao delegado de campo os instrucións precisas para que subsane calquera deficiencia que advirta.

Se o árbitro estimase que aquelas condicións non son as apropiadas para a celebración do partido, por notoria e voluntaria alteración das mesmas, ou por omisión da obriga de restablecer as normais cando tal alteración houbesen sido consecuencia de causa ou accidente fortuíto, decretará a suspensión do partido, coas consecuencias regulamentarias previstas.

2) Decretar así mesmo, a suspensión do partido polo mal estado da cancha de xogo non imputable a acción e omisión, e nos demais supostos que se establecen nas disposicións vixentes.

3) Inspeccionar os balóns que se vaian utilizar, esixindo que reúnen as condicións regulamentarias.

4) Examinar as licencias dos xogadores, así como as dos adestradores e auxiliares, co fin de evitar aliñamentos indebidas advirtiendo aos que non reúnen as condicións regulamentarias que poden incorrer en responsabilidades.

A petición do club o árbitro estará obrigado a comprobar as fichas e identidades de cantos xogadores se solicítelle. Esta revisión poderá realizarse, antes do partido, no descanso ou inmediatamente despois de concluír o mesmo. Calquera negativa por parte dun dos equipos a someterse a esta revisión ou a falta de algún dos seus xogadores será reflectida no acta do partido e terá a consideración de aliñación indebida.

En defecto de algún tipo de documentación, o árbitro esixirá a pertinente autorización expedida pola entidade organizadora, e no seu defecto, o Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, reflectindo claramente no acta as xogadores que actuaron sen documento oficial, así como o número do documento nacional de identidade e ao dorso, a sinatura das devanditas xogadores. Ás xogadores estranxeiros se poderalles pedir o seu pasaporte.

5) Facer as advertencias necesarias aos adestradores e capitanes de ambos equipos para que os xogadores dos mesmos compórtense durante o partido coa corrección e a deportividade debida.

6) Ordenar a saída dos equipos á cancha de xogo.

 1. b) No transcurso do partido:

1) Aplicar as regras de xogo, sendo inapelables as decisións que adopte durante o desenvolvemento do partido.

2) Tomar nota das incidencias de toda índole que poidan producirse.

3) Sinalar o comezo e terminación de cada parte e o das prórrogas, se as houbesen, así como a prosecución do xogo en caso de interrupcións.

4) Deter o xogo cando se infrinjan as regras ordenando a execución dos castigos procedentes e suspendelo nos casos previstos se ben sempre como último e necesario recurso.

5) Amoestar, descalificar ou expulsar, segundo a importancia da falta, a toda xogador que observe conduta incorrecta ou proceda de modo inconveniente, así como a adestradores, auxiliares, e demais persoas regulamentarias afectadas. A amoestación de xogadores poderá estenderse a todos os dun equipo na persoa da súa capitán.

6) Prohibir que entren na cancha de xogo sen a súa autorización, outras persoas que non sexan os xogadores e xuíces.

7) Interromper o xogo en caso de lesión dunha xogador, ordenando a súa retirada da cancha por medio das asistencias sanitarias.

 1. c) Despois do partido:

1) Conseguir de cada un dos delegados dos equipos que competiron, informes sobre posibles lesións sufridas no transcurso do xogo, solicitando en caso afirmativo, as oportunas certificacións médicas a fin de anexalas ao acta.

2) Redactar de forma fiel, concisa, clara, obxectiva e completa, o acta do partido, así como infórmelos ampliatorios que estime oportunos, remitindo, coa maior urxencia, unha e outra ás entidades e organismos que se expresen no capitulo seguinte.

CAPITULO VIII

ACTA DOS PARTIDOS

ARTICULO 131.-

O acta é o documento necesario ara o exame, cualificación e sanción, se é o caso, dos feitos e incidentes habidos con ocasión dun partido. Constituirá un corpo único e o árbitro deberá facer custar nela os seguintes extremos:

 1. a) Data e lugar do partido, denominación da cancha de xogo, equipos participantes e clase de competición.
 2. b) Nome das xogadores de cada equipo que interveñen, con indicación dos números asignados a cada un, así como dos adestradores, auxiliares, delegados dos equipos e de campo, xuíces e o seu propio.
 3. c) Resultado do partido, con mención das xogadores que conseguisen os goles.
 4. d) Descualificacións ou expulsións que decretase, expresando claramente as causas, pero sen cualificar os feitos que motivárono.
 5. e) Acumulación de faltas de equipo que se decretasen, así como as amoestacións de cada xogador.
 6. f) Incidentes ocorridos antes, durante e despois do partido, na cancha de xogo ou en calquera outro lugar do recinto deportivo ou fóra del, nos que houbesen intervido directivos, empregados, xogadores, ou calquera persoa relacionada coa organización deportiva ou público seareiro, sempre que presencie os feitos, ou habendo sido observados polos xuíces, lle sexan comunicados directamente por estes.
 7. g) Xuízo acerca do comportamento do público, da actuación do delegado de campo e dos xuíces.
 8. h) Deficiencias advertidas na cancha de xogo e as súas instalacións, en relación coas condicións que un e outros deben reunir.
 9. i) Dúbidas relacionadas coa validez da licenza de algún ou algúns dos xogadores, adestradores ou auxiliares, facendo constar en tal caso noméelos dos afectados, coa sinatura destes, que estamparán na súa presenza, con indicación e comprobación do documento nacional de identidade ou pasaporte, procedendo en idéntica forma se por esquezo, extravío ou outra causa similar, non presentásese algunha de tales licencias..
 10. j) As cartolinas amarelas exhibidas, no suposto de suspensión dun partido unha vez comezado e antes do seu remate.
 11. k) Calquera outras observacións que considere oportuno facer constar.

ARTICULO 132.-

Antes de comezar o partido o acta será subscrita polos capitanes e os dous delegados dos equipos

Finalizado o partido, faranse constar nelas os pormenores que se especifican no anterior artigo, agás os apartados a) e b) que se farán constar anteriormente e serán asinada polo árbitro.

Ademais do orixinal, confeccionaranse cantas copias sexan precisas, entregándose unha delas a cada equipo.

ARTICULO 133.-

Terminado o partido e formalizada o acta, o árbitro entregará ao delegado de cada equipo, a copia que correspóndelle e remitirá o orixinal ao órgano de xestión dentro dos vintecatro horas seguintes ao partido.

Ademais deberá anticipar a aquel, mediante fax, o resultado do partido e as incidencias graves ocorridas, expresando nome dos xogadores expulsados ou descalificados.

ARTICULO 134.-

Cando aconsélleno circunstancias especiais, os árbitros poderán formular, separadamente do acta, infórmelos ampliatorios ou complementarios que consideren oportunos, debendo en tal caso remitilo ao órgano de xestión polo medio suficiente para que recíbao dentro dos vintecatro horas seguintes ao remate do partido.

ARTICULO 135.-

Os clubs contendentes, poderán formular as observacións ou reclamacións que consideren oportunas relativas ao partido de que se trate acompañando, se é o caso, as probas pertinentes.

Unhas e outras remitiranse directamente ao órgano de xestión debendo obrar en poder destes antes das 18 horas do segundo día hábil seguinte ao remate da xornada deportiva.

Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Contact organizer
Send message
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.